Umění Sebepřijetí

Tajemství sebepřijetí

 Uvědomění si své jedinečnosti v celém Universu. Nikdo nebude zpívat tvou píseň - po celou věčnost to budeš jen ty. Tvým nejdůležitějším úkolem v životě je naučit se zpívat svou píseň dokonale.

Přijímání druhých takových, jací jsou. Jen tak budeš schopen přijímat sám sebe takového, jaký jsi.

Nezáviď druhým jejich nadání a schopnosti. Je vždycky lepší neuspět v tom, co si sám stanovíš, než uspět v tom, co si stanoví druzí. Jakmile se jednou staneš sám sebou, dosáhneš nejvyššího úspěchu, který je v možnostech lidské bytosti.

Nebuď proti nikomu zaujatý, neboť záští jenom znevažujeme sami sebe.

Respektování všech. Očekáváme, že druzí budou jako my. A také se stáváme takovými, jak na ně nahlížíme.

Stýkej se s lidmi, kteří ve své štědrosti nabízejí podporu druhým.

Vyhýbej se společnosti cynických nebo nejistých lidí.

Miluj druhé, nečekej, až oni projeví svou lásku.

Služ druhým vědoměji, jako nástroj Vyšší síly.

Odpouštěj druhým, neboť míra, jakou odpustíš druhým, bude stejná jako míra, jakou oni nám a jak nám odpustí i Život.

Tím, že odpustíme druhým, získáváme zároveň schopnost /moudrost/ odpustit sami sobě.

Neočekávej příliš od druhých, neboť jen tak se učíme nemít přehnaná očekávání vůči sobě.

Neodsuzuj /neobviňuj/ druhé pro jejich negativní postoj a chování vůči nám, neboť odsuzováním druhých jen oslabujeme sami .

Neobviňuj se. Vždycky si pamatuj, čím důležitější je dílo umělce, tím více času a úsilí je potřeba k dokonalému zpracování.

Vytrhni negativní předsudky i s kořeny a na jejich místo zasej pozitivní. Neboť dobré přitahuje dobré. Osud jedince je "vymodelován" z velké části tím, co očekává od života.

Nepřikládej příliš velkou důležitost sám sobě, neber se příliš vážně. Tvá skutečná důležitost vzroste shodně s tím, čím míň od ní očekáváš pro sebe.

Rozšiř se - do svého Vyššího Já zahrň druhé. Rozšíří se smysl tvého bytí. Pozoruj štěstí druhých, jejich naplnění a úspěch, jako by to byl tvůj vlastní.

Neber své vlastní chyby příliš vážně. Klidně a rozvážně se rozhodni, že příště to prostě uděláš lépe.

Nezatěžuje se svým chybami. Nejsou to tvé chyby, jen čekaly na někoho, kdo usiluje o dosažení dokonalosti s vážností.

Neztotožňuj se s neúspěchem. Ani úspěch ani porážka nemohou definovat tebe, který jsi stvořen podle představ nekonečné dokonalosti.

Zvyšuj stupně /úrovně/ energie rozvíjením ochoty. Čiň ochotně a radostně cokoliv, co má být učiněno.

Měj dostatek pohybu, hluboce dýchej, seď a stůj vzpřímeně, jez správně. Jez víc ovoce a zeleniny, méně masa - ve zdravém těle zdravý duch. Zdravé tělo dopomáhá ke správným postojům mysli.

Měj smysl pro humor, především se uč smát sám sobě. To ti pomůže znát správnou míru věcí. Každý den si přečti jeden humorný příběh. Každý den se poděl alespoň o jeden dobrý vtip se svými přáteli.

Cokoli se ti stane, ber za to odpovědnost. Neboť nic se neděje bez. Příčina je často okopírování postoje či očekávání a můžeme si ji udržovat i nevědomky v nás samých.

Nedovol pocitu viny, špatnosti, aby rostl jako plevel v zahradě tvé víry v sebe sama, kterou se snažíš kultivovat. Uvažuj: všechny lidské bytosti chybují - mají sklon k chybování. Přeměň pocity viny tím, že se odhodláš dělat vše ještě lépe.

Směj se s ostatními, když tě škádlí. Neber si jejich slova příliš vážně.

O pozitivním postoji. Jeden mudrc kdysi řekl: okolnosti jsou v podstatě neutrální. Tvůj postoj rozhodne, zdali se Tobě jeví pozitivní či negativní.

Nesnaž se ospravedlnit sebe sama před druhými. Buď pilný, pevný sám v sobě.

Snaž se vše rozvážně pochopit a potom přijmout následky. Pamatuj, že největší soudce tvého chování přebývá, sídlí navždy ve tvém nitru.

Nepodmiňuj své štěstí ani pravdu, která je pro tebe cenná, názorem druhých.

Buď soustředěn ve své vnitřní realitě, nedovol sám sobě stát se obětí soudu druhých o tom, co je špatné a dobré.

Buď spokojen s uspokojováním Boha a tvého Vyššího vědomí a ne s uspokojováním druhých - kromě takových, kteří ti mohou pomoci objasnit či utvrdit Vyšší vůli.

Buď vděčný za každý test, který v životě "přitahuješ" neboť to jsou prostředky, díky kterým můžeš růst k síle a moudrosti.

 

Soustřeď se na své schopnosti sebezdokonalení. Miluj tyto schopnosti, ne momentální stav nedokonalosti.

Utvrzuj se v tom, že to, co by mohlo být tvé, je tvé již teď.

 Šrí Krijánanda

Přeložili Daniela Ženíšková a Ifet Hodži

Zdroj: www.cestydusi.cz